Kadry i płace

Działalność kadrowo-płacowa obejmuje następujące elementy:

 • weryfikację, gromadzenie i kompletację akt osobowych pracownika,
 • stały nadzór nad dokumentacją pracowniczą, szczególnie ze względu na formę zatrudnienia poprzez:
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji,
  • nadzorowanie zgodności z prawem form zawierania umów o pracę,
  • aktualności badań lekarskich, szkoleń czy uprawnień wymaganych na danym stanowisku pracy, gromadzenie , kompletowanie i nadzór nad dokumentacją ZUS
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • obliczanie comiesięcznych składek ZUS i PIT,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych